SELAMAT DATANG DI AZIS MOTOR DEPOKTEKAD DAN MOTIVASI AZIS MOTOR DALAM BERDAGANG

PERINGATAN :

1. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Para pedagang adalah tukang maksiat”. Diantara para sahabat ada yang bertanya: “Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan jual-beli?”. Rasulullah menjawab: “Ya, namun mereka sering berdusta dalam berkata, juga sering bersumpah namun sumpahnya palsu”. (HR. Ahmad 3/428, Ath Thabari dalam Tahdzibul Atsar 1/43, 99, 100, At Thahawi dalam Musykilul Atsar 3/12, Al Hakim 2/6-7)

2. Sesungguhnya mayoritas pedagang adalah Akhli Neraka kecuali yang Jujur

3. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang berdosa kecuali yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik serta jujur.

4. “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...” (QS 4 : 29).

5. “Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual-beli. Maka iringilah jual-belimu dengan banyak bersedekah” (HR. Tirmidzi 1208, ia berkata: “Hadits ini hasan shahih”)

6. Akan di cabut keberkahan dari seorang pedagang apabila dia berdagang dengan cara tidak jujur


KABAR GEMBIRA

1. “Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada” (HR. Tirmidzi no.1209, ia berkata: “Hadits hasan, aku tidak mengetahui selain lafadz ini”)

2. “Allah merakhmati seseorang yang memberikan kemudahan apabila dia menjual, membeli dan menagih haknya”.

3. Dari Rafi’ bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: ‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’. Rasulullah menjawab: “Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya & juga setiap perdagangan yang mabrur (baik)”

4. Ciri ciri Akhli surga buat Pedagang " Mudah dalam membeli, mudah waktu menjual dan mudah waktu membayar hutang ( kewajiban )Anda sedang membaca artikel tentang SELAMAT DATANG DI AZIS MOTOR DEPOK dan anda bisa menemukan artikel SELAMAT DATANG DI AZIS MOTOR DEPOK ini dengan url http://azmot.blogspot.com/2010/10/selamat-datang-di-blog-azis-motor-depok.html , Terima kasih atas kunjungan anda dan artikel SELAMAT DATANG DI AZIS MOTOR DEPOK Ini mudah mudahan bermanfaat buat anda, Link Azis Motor Depok : SELAMAT DATANG DI AZIS MOTOR DEPOK Ini sebagai sumber link aslinya, Terimakasih.